Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.77,Datë 01.08.2023, Për një ndryshim në V.K.B Nr.163, datë 21.12.2022 ‘Për miratimin e detajimit të buxhetit për vitet 2023, 2024, 2025

Shkarko