AlbanianEnglish

Bashkia Kamëz

Home Funksionet e Këshillit

Funksionet e Këshillit

Këshilli Bashkiak  i qytetit të Kamzës është i përbërë nga 41 veta dhe 9 komisione.

Detyrat e Këshillit të Bashkisë janë:

 • Miratimi i statutit të bashkisë.
 • Miratimi i strukturës organizative.
 • Miratimi i akteve të themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare , si edhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose është bashkëthemelues.
 • Miratimi i buxhetit dhe i ndryshimeve të tij.
 • Organizimi dhe mbikëqyrja e kontrollit të brendshëm të bashkisë.
 • Vendosja e taksave dhe e tarifave vendore, si edhe niveli i tyre.
 • Vendosja për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve.
 • Vendosja për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes vendore.
 • Miratimi i normave, i standardeve e kritereve për rregullimin dhe disiplinën e funksioneve, që i janë dhënë atij me ligj, si edhe për mbrojtjen dhe garantimin e interesit publik.
 • Vendosja e simboleve të bashkisë.
 • Vendosja e emërtimeve të rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe të objekteve nën juridiksionin e bashkisë.
 • Dhënie e titujve të nderit dhe stimujve.
 • Vendosja e rregullave, e procedurave dhe e mënyrave të realizimit të funksioneve të deleguara.

  Rregullorja e Këshillit Bashkiak