Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.56,Datë18.04.2023, Për shpronësim në interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi

Shkarko