Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.22, Datë 17.03.2023 , Për një ndryshim në VKB Nr.163, Datë 21.12.2022, Për miratimin e detajimit të buxhetit për vitet 2023, 2024,2025

Shkarko