FTESË PËR PJESËMARRJE NË SESIONET E MENTORIMIT NË KUADËR TË THIRRJES SË PARË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË KAMËZ!

Në kuadër të Thirrjes së parë publike për OShC-të në partneritet me projektin ReLOaD2 në Shqipëri, ju informojmë se Bashkia Kamëz organizon sesione mentorimi sipas agjendës dhe detajeve në vijim:

• Data 13 Dhjetor 2021, Bashkia Kamëz, Pallati i Kulturës.

Ora 10:00-12:30-Korniza logjike
Ora: 13:30 – 16:00- Projekt propozimi

• Data 14 Dhjetor 2021, Bashkia Kamëz, Pallati i Kulturës.

Ora: 10:00 – 12:30-Buxheti dhe Plani i aktiviteteve
Ora: 16:00 – 18:00 Çështje të tjera të aplikimit

Gjatë këtyre sesioneve, një ekspert i fushës do të japë mbështetje për organizatat në çështjet e mësipërme.
Organizatat e interesuara për të marr pjesë në sesionet e mentorimit duhet të dërgojnë një email duke cituar datën dhe sesionin/et që janë të interesuar të marrin pjesë.

Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në adresën: koordinim.zhvillimi@kamza.gov.al.