Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.114, Datë 29.09.2022

Shakrko