AlbanianEnglish

Bashkia Kamëz

Home TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS

Bashkia Kamëz

Fusha 1 - Mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 Organizimi administrativo-territorial, misioni dhe funksionet. Bashkia bën publike:

1.Ndarjen administrativo-territoriale

-Njësitë administrative dhe nën-ndarjet e tyre

2.Të drejtat, përgjegjësitë dhe misionin e bashkisë.

3.Funksionet: Përfshin bërjen publike të:

-Funksioneve në fushën e inf-rastrukturës dhe shërbimeve publike

-Funksioneve në fushën e shërbimeve sociale

-Funksioneve në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

-Funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit

-Funksioneve në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural,pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

-Funksioneve në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

-Funksioneve në fushën e sigurisë publike

-Funksionet dhe kompetencat e deleguara

Neni 7 i ligjit Nr.119/2014

Ligji Nr.115/2014

Neni 23-30 i ligjit nr.139/2015

a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kryetari i Bashkisë
2 Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak (përbërja, strukturat, detyrat dhe kompetencat).

Përfshin bërjen publike të:

1.Këshilli bashkiak (KB):

Përbërja dhe strukturat

-Anëtarët

Këshilli Bashkiak

Kryetari i këshillit

-Sekretari i këshillit

-Komisionet

-Grupet e këshilltarëve

1.2 Detyrat dhe kompetencat

Funksionet e Keshillit

Rregullorja e KB

Neni 7 i ligjit Nr.119/2014

Ligji Nr.139/2015

a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njofti met publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë

Vendimet e KB- Brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre. Për Njoftimi mbledhjen e KB - 5 ditë para datës së zhvillimit

Këshilli Bashkik Thirrja e mbledhjes - Kryetari i KB Kryetari i Bashkisë Sekretari i Këshillit Bashkiak
3 Organi përfaqësues i Bashkisë - Këshilli bashkiak (procesi i vendimmarrjes). Vendimet e Keshillit

Përfshin bërjen publike të:

-Kalendarit të mbledhjeve të KB

-Njoftimet për mbledhjen e KB

-Rendin e ditës së mbledhjes së KB

-Projekt-vendimet në proces shqyrtimi nga KB

-Procesverbalet e mbledhjeve të KB

-Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ

4 Organi ekzekutiv (Krytetari i Bashkisë).

Përfshin bërjen publike të:

-Procedurave të zgjedhjes

-Detyrat dhe kompetencat

Funksionet

Të dhënat për arsimin, kualifikimet , paga e kryetarit dhe deklarimi i pasurisë

Të dhënat për arsimin, kualifikimet

-Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ

-Orari i pritjes së qytetarëve

Adresa postare/ elektronike

Adresa postare/elektronike
5 Administrata e bashkisë.

Përfshin bërjen publike të:

-Strukturës organizative dhe numrin e punonjësve

Organigrama

Rregulloren e organizimit dhe funksionimit te Administrates

Rregullorja

-Strukturës së pagave

-Orarit të punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë është çdo ditë nga e Hëna në të Premte prej orës 08.00 deri 16.00.

Detyrave të administratës së njësive administrative

-Organizimit dhe funksionimit të njësive në varësi

-Njoftimeve mbi vende të lira pune dhe procedurat e Rekrutimit

Njoftime mbi Vende Vakante

-Adresave postare dhe elektronike e zyrave të bashkisë/njësive administrative/ njësive në varësi të Bashkisë

Adresa: Bulevardi Blu, nr. 492 Kamëz, Shqipëri

Drejtuesit e zyrave, njësive administrative dhe njësive të varësisë

Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014

Ligji Nr. 139/2015

Ligji Nr.44/2015

a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresae vendeve)

Menjëherë Kryetari i Bashkisë Kryetari i Bashkisë
6 Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit.

Përfshin bërjen publike të:

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit

-Kartës së Auditimit të Brendshëm

-Kodit të Etikës për audituesit e brendshëm

-Planit strategjik dhe vjetor të njësisë së auditimit të brendshëm

-Çdo raporti të auditimit të brendshëm të ushtruar në bashki

-Çdo raporti përfundimtar të kontrollit të jashtëm (KLSH) të ushtruar në bashki

Neni 43/3 i ligjit Nr.139/2015

neni 7/dh ligji Nr. 119/2014

si dhe neni 8/c

dhe neni 12/ç dhe d i ligjit 114/2015

a) Në faqen zyrtare të internetit - menuja…….. (me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa vendeve)

Brenda 30 ditëve nga data E dorëzimit të raportit përfundimtar Kryetari i Bashkisë Kryetari i Bashkisë
7 Kërkesa, ankesa, sinjalizime dhe vërejtje që lidhen me veprimet ose mosveprimet e organeve dhe administratës.

Kërkesa, ankesa,sinjalizime dhe vërejtje që lidhen me veprimet ose mosveprimet e organeve dhe administratës

Përfshin bërjen publike të:

-Procedurave për të bërë kërkesë, ankesë, vërejtje dhe sinjalizime organeve të bashkisë

-Rregullores së brendshme për procedurën e shqyrtimit, të hetimit administrativ, të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit

-Njësisë përgjegjëse që regjistron,heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet

Adresave postare/ elektronike për depozitimin e kërkesave, ankesave, sinjalizimeve apo vërejtjeve

Afateve dhe mënyrave të kthimit të përgjigjeve në lidhje me kërkesat, ankesat apo vërejtjet

Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 Neni 19 i ligjit Nr. 139/2015 Neni 10 13të ligjit 60/2016 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja…….. (me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Kryetari I Bashkisë Sekretari I përgjithshëm I Bashkisë
8 Statistikat vendore. Përfshin bërjen publike të:

-Kalendarit të publikimit të statistikave vendore

-Statistikave vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë

-Strukturës përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore

Neni 64/l ligjit Nr. 139/2015 a)Në faqen zyrtare të internetit menuja……..(me link) b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa vendeve) Menjëherë pas miratimit Kryetari I Bashkisë Kryetari I Bashkisë

Fusha 2 – Trasparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor Neni 33 i ligjit 68/2017 dhe neni 18 i ligjit 139/2015 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Në 10 ditëshin e parë të janarit Këshilli Bashkiak Kryetari i Bashkisë
2 Paketa fiskale (taksa dhe tarifa). Përfshin bërjen publike të:

1. Bazës së taksave dhe tarifave

2. Nivelit të taksave dhe tarifave

3. Përjashtimeve dhe lehtësimeve të subjekteve të caktuara

4. Afateve të pagesave

5. Gjobave dhe kamatëvonesave të aplikueshme

Neni 5/b dhe 12 të ligjit 68/2017 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja…….(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa e vendeve)

c) Botohen (citohet botimi)

Brenda 15 ditëve nga miratimi Këshilli Bashkiak Kryetari i Bashkisë
3 Plani Strategjik i Zhvillimit të bashkisë. Përmban:

1. Politikat për zhvillimin e qëndrueshëm në një afat kohor jo më pak se 5 vite

2.Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjësi

3.Veprimet që duhen ndërmarrë duke parashikuar edhe kostot përkatëse

4.Burimet e financimit

Neni 32 ligjit 68/2017 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link) 10 ditë nga data e miratimit Këshilli Bashkiak Kryetari i Bashkisë
4 Programi buxhetor afatmesëm vendor. Përfshin bërjen publike të:

1. Dokumentit të parë të programit buxhetor

2. Dokumentit të rishikuar të programit buxhetor afatmesëm

3. Dokumentit të plotë të programit buxhetor afatmesëm (përfshirë dokumentacionin shoqërues) dhe informacionit për dy vitet e fundit, vitin buxhetor dhe tre vitet vijuese për çdo program (5 dokumentat përkatës)

Nenet 36/4, 36/9, 38/2, 39 të ligjit 68/2017 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa

Dokumenti i parë brenda datës 5 korrik. Dokumenti rishikuar. Këshilli Bashkiak Kryetari i Bashkisë
5 Buxheti. Përfshin bërjen publike të:

1.Buxhetit vjetor së bashku me dokumentacionin shoqërues të tij (12 dokumentat përkatës)

2.Treguesve financiarë

3.Numrit të punonjësve buxhetorë, për çdo njësi shpenzuese

4.Regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik

Neni 41/6, neni 54 i ligjit 68/2017; neni 41 i ligjit 139/2015 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

c) Në Buletinin e Njoftimeve Publike

15 ditë pas miratimit nga Këshilli i Bashkisë.

Regjistrin e parashikimeve të prokurimit publik 10 (dhjetë) ditë pas miratimit të buxhetit.

Këshilli Bashkiak Kryetari i Bashkisë
6 Zbatimi i buxhetit. Përfshin bërjen publike të:

1.Raportit mujor (pas datës 30 prill të çdo viti buxhetor) të përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve 8 (raporte)

Neni 44/4 i ligjit 68/2017 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Jo më vonë se data 10 e muajit pasardhës Kryetari i Bashkisë Informohet Këshilli Bashkiak Kryetari i Bashkisë
7 Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit:

Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit

1.Raporteve të monitorimit të zbatimit të buxhetit (jo më pak se tre raporte katër-mujore)

2.Raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit

2.1. Raportit të performancës vjetore

2.2. Pasqyrave financiare vjetore (dokumentacionin bazë dhe shoqërues)

3.Informacionit për zbatimin dhe monitorimin e kontratave (punëve publike, mallrave, shërbimeve)

4.Regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit publik

Neni 48/3, neni 51 dhe neni 54 i ligjit 68/2017, neni 43 i ligjit 139/2015 dhe ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Raportet e monitorimit brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit.

Raporti vjetor i konsoliduar brenda muajit qershor të vitit buxhetor pasardhës.

Regjistri i realizimeve të procedurave të prokurimit publik jo më

Raportet e monitorimit të zbatimit. Kryetari i Bashkisë (Informohet Këshilli i Bashkisë) Raporti vjetor i konsoliduar miratohet nga këshilli bashkiak. Regjistri i Kryetari i Bashkisë
8 Vështirësitë financiare. Përfshin bërjen publike të:

1.Planit për daljen nga situata e vështirë financiare

Neni 56/4 i ligjit 68/2017 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara

Brenda 10 ditëve nga shpallja. Këshilli Bashkiak Kryetari I Bashkisë
9 Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve Përfshin bërjen publike të:

1. Aseteve dhe pronave të ofruara për shitje ose dhënie

Neni 19 i ligjit 68/2017 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link

b) Vendet e caktuara

Kryetari I Bashkisë Kryetari I Bashkisë
10 Donacionet. Përfshin bërjen publike të:

Emrit të donatorit

Shumës së donacionit

Qëllimit e donacionit

Neni 20/5 të ligjit 68/2017 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link) b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve) Kryetari I Bashkisë Kryetari I Bashkisë

Fusha 3 – Për kërkesat në informim

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit (Emri, kontaktet dhe kompetencat)

Përfshin bërjen publike të:

1.Emrit mbiemrit të Koordinatorit

2.Adresës postare/elektronike të tij

3.Orarit të punës

4.Detyrave dhe kompetencave të Koordinatorit

Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit

Adresës postare/elektronike për depozitimin e kërkesave për informim

Adresa postare/elektronike për depozitimin e kërkesave pë informim

Neni 7/ç i nr.119/2014 dhe neni 15/3 i ligjit nr.139/2015 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Kryetari i Bashkisë Koordinatori për të drejtën e informimit
2 Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës.

Përfshin bërjen publike të:

Standartet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankësë

1.Procedurës që duhet ndjekur për të bërë një kërkesë për informacion

2.Adresës postare/elektronike për dërgimin e kërkesës për informim

3.Modelit standard të një kërkese për informim

4.Afateve të marrjes së përgjigjes

5.Procedurave që duhet ndjekur për të bërë një ankesë për mos dhënie informacioni

6.Adresës postare/elektronike për dërgimin e ankesës për mos dhënie informacioni

Neni 7 dhe 11/4 ligjit nr.119/2014 dhe neni 64/j i ligjit nr.139/2015 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja…….(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa e vendeve)

Brenda 48 orëve prej miratimit të tyre Kryetari i Bashkisë Koordinatori për të drejtën e informimit
3 Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.

Përfshin bërjen publike të:

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

1.Të gjitha kërkesave për informim

2. Informacionet e dhënë në përgjigje të kërkesave për informim

3.Përditësimi i regjistrit

Neni 7/i Ligjit nr.119/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Kryetari i Bashkisë
4 Informacion i dhënë më parë Nenet 9, i ligjit nr.119/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link) Menjëherë Koordinatori për të drejtën e informimit Koordinatori për të drejtën e informimit
5 Trajtimi i kërkesave për informacion

Trajtimi i kërkesave për informacion

Përfshin bërjen publike të:

1.Procedurës së regjistrimit të kërkesës në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

2.Afateve të trajtimit të kërkesës nga ana e administratës së bashkisë

3.Mënyrave të dhënies së informacionit

Neni 11,12 dhe 14 , i ligjit Nr.119/2014 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Koordinatori për të drejtën e informimit Koordinatori për të drejtën e informimit
6 Kufizimi i së drejtës së informimit

Përfshin bërjen publike të:

Kufizimi i së drejtës së informimit,/p>

1.Rasteve të kufizimit të së drejtës për informim;

Neni 17 i ligjit Nr.119/2014 68/2017 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Koordinatori për të drejtën e informimit Koordinatori për të drejtën e informimit
7 Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)

Në Bashkinë Kamëz nuk ka tarifë për dhënien e informacionit.

Përfshin bërjen publike të:

1.Tarifave

2. Rregullave për mënyrën e kryerjes së pagesës

3.Subjekteve që përfitojnë informacionin falas

Neni 13/1 i, Ligjit 119/2014, a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Këshilli Bashkiak Koordinatori për të drejtën e informimit
8 Informacionet dhe dokumentet që kërkohen shpesh.

Përfshin bërjen publike të:

Informacionet e kërkuara më shpesh lidhen kryesisht me Vendimet e Këshillit Bashkiak.

1. Gjithë informacioneve dhe dokumenteve të kërkuara më shpesh nga publiku me kërkesë për informim

Neni 7/k Ligjit nr.119/2014 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa vendeve)

Menjëherë Koordinatori për të drejtën e informimit Koordinatori për të drejtën e informimit

Fusha 4 – Mbi shërbimet që ofron bashkia

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 1)Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike/

Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike/

Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike/

2.Shërbimet në fushën e shërbimeve sociale

Shërbimet në fushën e shërbimeve sociale /

Shërbimet në fushën e shërbimeve sociale /

3.Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese /

Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese /

4.Shërbimet në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Shërbimet në fushën e mbrojtjes së mjedisit /

5.Shërbimet në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe Biodiversitetit

Shërbimet në fushën e mbrojtjes së mjedisit

6.Shërbimet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

7)Shërbimet në fushën e sigurisë publike

Shërbimet në fushën e sigurisë publike /

Shërbimet në fushën e sigurisë publike /

8.Shërbimet në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara………………

Për çdo shërbim (por pa u kufizuar) informacion përshkrues mbi:

Instrumentin për administrimin e shërbimit

Sistemin e administrimit të performancës së shërbimit bazuar mbi standardet

Sistemin e treguesve, përfshirë edhe aspektin gjinor për matjen e performancës

Strukturën përgjegjëse për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës së shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor

Neni 32 i ligjit nr.139/2015 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Kryetari i Bashkisë Koordinatori për të drejtën e informimit
2 Kontratat publike.

Përfshin bërjen publike të:

-Objektit të kontratës publike

-Numrit të referencës së procedurës/ kontratës

-Llojit të procedurës

-Termave dhe kushteve të kontratës

-Kohëzgjatjes së kontratës

-Vlerës së kontratës

-Dhënave të autoritetit kontraktor

-Treguesve për matjen e përmbushjes së kontratës Strukturave publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës

-Procedurave që duhet ndjekur për të bërë një ankimim

-Raporteve të kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës

Neni 7/ i ligjit Nr. 119/2014 si dhe neni 25 dhe 71 i VKM Nr. 914, dat 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja…….(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa e vendeve)

Publikimi brenda 5 (pesë) ditëve nga nënshkrimi i kontratës Kryetari i Bashkisë Kryetari i Bashkisë
3 E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me

Përfshin bërjen publike të:

Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet

Adresës postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve. Cdo qytetar ka të drejtën e ankesës dhe vërejtjes nëpërmjet

numrit +355 47 200 177,

faqes zyrtare www.kamza,gov.al

, adresës së e-mailit: bashkiakamez@gmail.com,

si dhe adresës së Koordinatorit

specialist.informimi@kamza.gov.al
a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa vendeve)

1Brenda 10 ditëve nga shpallja e miratimit Kryetari i Bashkisë Kryetari i Bashkisë

Fusha 5 – Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore:

Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore

I organizuar (jo i detyrueshëm) sipas fushave:

-Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë

-Fusha e veprimtarisë ekonomiko-financiare

-Fusha e qeverisjes së mirë vendore (integriteti, etika,anti-korrupsioni,llogaridhënia etj)

Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

-Fusha e shërbimeve sociale

-Fusha e kulturës,sportit dhe shërbimeve argëtuese

-Fusha e mbrojtjes së mjedisit

-Fusha e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Fusha e zhvillimit ekonomik vendor

-Fusha e sigurisë publike

-Fusha e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

2)Çdo fushë duhet të përmbajë:

-Aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse

-Dokumentet politike kombëtar përkatës|

-Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e këshillit të bashkisë me karakter normativ

-Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e kryetarit të bashkisë me karakter normativ

-Dokumentet politike vendor

Neni 7/b i ligjit nr. 119/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare. Vendimet,urdhëresat dhe urdhrat e këshillit dhe Kryetarit Bashkisë brenda 10 ditëve nga Data e miratimit të tyre Kuvendi i Shqipërisë

Këshilli I Ministrave

Ministri Këshilli Bashkiak

Kryetari I Bashkisë

Koordinatri për të drejtën e informimit

Fusha 6 – Pjesëmarrja qytetare në vendimarrje

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik.

Përfshin bërjen publike të:

1.Emër mbiemër të koordinatorit

2.Adresën postare/elektronike të tij

3.Orarin e punës

Neni 16/2 ligjit Nr. 139/2015

dhe neni 10 ligji Nr. 146/2014

a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit Kryetari i Bashkisë Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin public
2 Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje.

Përfshin bërjen publike të:

1.Akteve që do të konsultohen

2.Mënyrat e konsultimit

3.Afatet

4.Strukturat përgjegjëse

Neni 6/b i ligjit Nr. 146/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja…….(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa e vendeve)

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit Këshilli Bashkiak

Kryetari I Bashkisë

Sekretari i Këshillit Bashkiak

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

3 Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun.

Përfshin bërjen publike të:

1.Procedurave, afatevedhe mënyrat e organizimit për çdo formë/lloj konsultimi

2. Strukturat përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

Neni 18/2 i ligjit 139/2015 dhe

neni 6 ligji 146/2014

a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa vendeve)

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit Këshilli Bashkiak Sekretari i Këshillit Bashkiak

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

4 Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik.

Përfshin bërjen publike të:

1.Listës së akteve për të cilët është detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Neni 18/1 ligjit Nr. 139/2015

Neni 5/ç dhe 13/3 e ligji Nr. 68/2017

Neni 1/1 dhe 4/c e ligjit 146/2014

a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve )

Menjëherë Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik Sekretari i Këshillit Bashkiak

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

5 Përfshin bërjen publike të:

1.Projektaktit, relacionin shpjegues dhe dokumentave shoqërues të tij.

2.Arsyeve të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë

3.Afatit, vendit dhe mënyrën me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre;

4.Adresën e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin;

5.Vendin dhe datën e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

Neni 11, neni 13 dhe neni 14 i ligjit Nr. 146/2014 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Këshilli Bashkiak

Kryetari i Bashkisë

Sekretari i Këshillit Bashkiak

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin public

6 Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve.

Përfshin bërjen publike të:

1.Adresën postare/ elektronike për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve

2.Afatin për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve

3.Mënyrëne mbajtjes së procesverbalit dhe regjistrimit të takimit publik për takimet publike

4.Mënyrën e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve

5.Mënyrën e dhënies së arsyeve për mospranimin komenteve dhe rekomandimeve

Neni 15 i ligjit Nr. 146/2014 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

7 Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik.

Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik

Përfshin bërjen publike të:

1.Subjektet ku mund të bëhet ankesa (Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Këshilli i bashkisë, Kryetari i bashkisë;)

2. Adresën postare/elektronike për dërgimin e Ankesës

3. Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun

4. Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që regjistron dhe shqyrton ankesën

Neni 21 i ligjit Nr. 146/2014 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve)

Menjëherë Këshilli Bashkiak Sekretari i Këshillit Bashkiak

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

8 Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes.

Përfshin bërjen publike të:

1.Numrit të akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.

2.Numrin e përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara;

3.Numrin e rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes

4.Numrin e takimeve publike të organizuara

Neni 20/1 i ligjit Nr. 146/2014 a) Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa e vendeve)

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit Këshilli Bashkiak

Kryetari i Bashkisë

Sekretari i Këshillit Bashkiak
9 Iniciativa qytetare.

Përfshin bërjen publike të:

1.Mënyrës dhe formës së paraqitjes së iniciativës qytetare

2.Procedurave të shqyrtimit dhe e miratimit të iniciativës qytetare

3.Adresës postare/ elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare.

4. Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mos miratimin e iniciativës qytetare

Neni 20/1 Ligji Nr. 139/2015 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa e vendeve )

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit Këshilli Bashkiak Sekretari i Këshillit Bashkiak

Fusha 7 – Informacion tjetër

Nr. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë Referenca ligjore Mënyra e bërjes publike së këtij informacioni Afati kohorpër publikim Organi miratues Organi përgjegjës për publikimin
1 Bashkia në proceset e integrimit evropian.

Bashkia në proceset e integrimit evropian

Bashkia në proceset e integrimit evropian

Bashkia në proceset e integrimit evropian

1.Të dhënave për projektet, nismat dhe veprimtarisë e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE.

1.Programi YOUR JOB

2.Ambasador Evropian i Ri

3.Konkurs në kuadër të “Ditës Botërore të Aftësive të të Rinjve” si organizimi i aktiviteteve të ditë ve ndërkombëtare.

4.Projekti IDEA

5.Njohja e të drejtave ligjore dhe kushtetuese të grave, fokusuar në çështjet e dhunës dhe ato gjinore si dhe e çështjeve të pronës dhe përdorimit të saj si aset për fuqizimin social ekonomik.

6.Konsulencë për shërbim psiko-social për familje të fëmijëve me Aftësi të Kufizuara.

7.Shkolla Qëndër Komunitare

Neni 7/1 i ligjit nr. 119/2014 Njoftimet bë hen në faqen zyrtare të Bashkisë si edhe në tabelë n e informacionit Kryetari i Bashkisë Koordinatori për të drejtën e informimit
2 Bashkia dhe shoqëria civile.

Përfshin bërjen publike të:

Bashkia dhe shoqëria civile

1.Në tërësi të dhëna për grupet e interesit

2.Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit

3.Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme

4.Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile

Neni 7/l i ligjit nr. 119/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja…….(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen adresa e vendeve)

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre Këshilli Bashkiak

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit
3 Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës.

Përfshin bërjen publike të:

Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT

Sisteme/metodologji matje të PT

Neni 7/l i ligjit nr. 119/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohen e vendeve adresa)

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre Këshilli Bashkiak

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit
4 Strukturat komunitare

Përfshin bërjen publike të

1.Dhënave për strukturat komunitare në fshat

2.Dhënave për strukturat komunitare në qytet

3.Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare

4.Rregulloren për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare

Neni 7/l i ligjit nr. 119/2014 a)Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike (citohet adresa)

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre Këshilli Bashkiak

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit